ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอความอนุเคราะห…
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาผู้ที่กู้ยืมเงินเงินทุนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ.ภูเก็ต ครั้งที่ 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 5 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม 2566” ครั้งที่ 17 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด ขอความอนุเคราะห์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ติดสื่อประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนทอดผ้าป่า
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน Job Expo Thailand 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้กับบุคลากร นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมในโครงการ ASEAN Smart City Professional Program – Scholarship Promotion
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3-2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา การประชุมสัมมนาและสนทนากลุ่มย่อย โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงขายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 – 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
เชิญชวนชมนิทรรศการด้านการส่งเสริมคุณธรรมทางวัฒนธรรม ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมนำสู่การเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาจีนออนไลน์ด้วยตนเอง ระดับ 1 รุ่นที่ 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาจีนออนไลน์ด้วยตนเอง ระดับ 2 รุ่นที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการ Youth SDGs 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายเครื่องหมายและเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO รุ่น 8 “
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ. / รศ.” รุ่น 3 (ครั้งที่ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าชมนิทรรศการธนบัตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ และ ร่วมส่งผลงาน moral awards 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และคณาจารย์ในสังกัด สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หรือที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาสุดท้ายเข้าร่วมวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ “การบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน “Silk Roads Youth Research Grant” ครั้งที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดการป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566 ภายนอก กล่องจดหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์ (STS Forum Young Leaders Program) ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน “หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ” (Autonomous Mobile Robot Competition) ภายในงาน EEC Job Expo 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และผลงาน Start Up Awards ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ABC Academy
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีอนาคตสำหรับการสื่อสารด้วยภาพและเสียง (Audiovisual: AV) “UnfoComm Asia 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขยายเวลาส่งบทความเข้าร่วมและนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ AgBioTech Incubation
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารการสื่อสารมวลชน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่นที่ 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management)” รุ่น 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a Box : Civil Service HR Playground)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการสึกษา 2566 (รอบที่2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาจีนออนไลน์ด้วยตนเอง พื้นฐานระดับ 1 รุ่นที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการในหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอโอวาทธรรมหลวงตามหาบัว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงกติกา การประกวดนักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม Online Training by RMUTTO Library ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ ส่งบทความและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 (The 6th CRU-National Conference in Science and Technology: NCST 6th 2023) ประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ และแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการ M-MAP 2 ของกรมการขนส่งทางราง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา “The ZAWACKA NAWA Programmer”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด็จ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความร่วมมือรับสมัครอาสาสมัครหัวหน้าเขตและผู้ช่วยหัวหน้าเขต โครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดและประชาสัมพันธ์เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเรียนเชิญชวนนักวิชาการและนักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ครั้งที่ 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” รูปแบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey) ในรูปแบบออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน New IIPM
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลโครงการเฉพาะกิจในสาขาการเกษตร (ยางพารา)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นร่วมกับชุมชนภายนอก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล พ.ศ. 2566 จำนวน 2 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “RU OK RUN 2023”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
การประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอปรับวันอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 12 (ออนไลน์)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2567 – 2568
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
แจ้งกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 และปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 ของทั้ง 4 เขตพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสม. (Enterprise Architecture of NHRC) โดยวิธีคัดเลือก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฉบับที่ 5/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเป็นผู้สมควร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย (TGAS) แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการด้านการบิน ระดับชาติ ครั้งที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยัง นิสิต นักศึกษา เพื่อเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันแฮกกาธอน (Hackthon) พัฒนานวัตกรรมทางสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มรภ.ธนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Teat of English Communication in the Workplace : TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia-Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่5 (RMUTCON 2023)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovative Educatoy Award 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (ESTACON 2023)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน โดยบริษัทยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ประจำอำเภอพนมสารคาม)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรเรียนภาษาจีนออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษาฝึกงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบลายเสื้อ Uniform ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเรียนเชิญท่านหรือบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2023 “Unlocking Trade for CLMVT มุ่งสู่การค้าเพื่อบ้านยุคใหม่”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบล”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ลงสื่อประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอตและตราสัญลักษณ์ในหัวข้อ “การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e – Liceses R)”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (University Transformation) รุ่น 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน Sponsor ในการจัดประชุมวิชาการ RMUTCON 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมทางดิจิทัล
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ อบรม “TRIUP ACT ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย บทบาทที่ผู้บริหารและนักวิจัยควรรู้”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอควาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2566 (Sport Science Innovation Contest 2023)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorer (ASEAN DSE) 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 และโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาร่วมฟังเสวนาและประชุมปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพลังความรู้ด้านดาวเทียมขนาดเล็ก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ECE plus in the UK
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า “ปันน้ำใจช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ราชภัฏยุคใหม่บนความแตกต่างหลากหลายทางสังคม”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอมอบจดหมายข่าว วช. ปีที่ 18 ฉบับที่ 142 ประจำเดือนมกราคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการฯ กิจกรรมที่ 1 คลินิกวิชาการการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ประเภทวิชาการ จำนวน 3 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า “ปันน้ำใจช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรีไม่ต้องแข่งขัน ที่ประเทศจีน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ลูกค้า (CX) เหนือระดับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นำแบบอไจล์ รุ่น 4 (Hybrid Learning)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์ปรับทิศทางองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่น 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอมอบเอกสารเผยแพร่ “รายงานดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ปี 2565”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกี
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอสำเนาหนังสือสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ขอมอบโปรการ์ด QR Code นำเสนอรายงานประจำปี พ.ศ. 2565 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ฉบับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานสายน้ำรัตนโกสินทร์ วิศิษฏศิลปินปิ่นสยาม” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 68 พรรษา พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และประพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2566” ครั้งที่ 10 และส่งบทความวิจัย/วิชาการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญยื่นเข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบฐานงานบริการข้อมูลฐานชีวภาพด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ AI
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหม่ (แทน พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาสังกัด เข้าร่วมงาน AIC2023 15th Congress of The International Colour Association
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปี 2566 (Post-RELC Seminar 2023) ครั้งที่ 57
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานวิสามัญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม“เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนโยบายสุขภาพไทย”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันโครงงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ ครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ จ.สุรินทร์ ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ม.นราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย “เด็กอวด (ทำ) ดี” รุ่นที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และบุคลากรทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ Digilife Tiktok ldea Challenge 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการทุน New Breed Capital Market Financial Professionals 2023 ให้กับนิสิต นักศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่นที่ 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ CDD2023 & WKC2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขออนุญาตเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาอายุ 17- 20 ปี มาร่วมถ่ายทำรายการภารกิจพิชิตฝัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปี 2566 (Post-RELC Seminar 2023) ครั้งที่ 57
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงานนิสิตที่จบการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ Academic Development Program: Science & Art of Teaching” รุ่นที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
กยศ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Epo & Symposium 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานยุทธศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ศูนย์เครือข่ายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดการทดสอบฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอขยายเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย”เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภับพิบัติ”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์การเช่าบูชาจำหน่ายเหรียญที่ระลึกพระพุทธมหาวชิรรอุุโมภาสศาสนา (เขาชีจรรย์)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.นราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอง ฟลุไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอนำส่งเอกสาร “แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนครั้งที่ 15 ปี 2566 หัวข้อ “เมมเบรนสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว” MST 2023 (BCG economy)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอมอบผลงานวิจัยเชิงสาธารณะ กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธืให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญหน่วยงานของท่านยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) ด้าน “สิ่งแวดล้อม (Environment)” ประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
มอบวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2566) ผ่านทาง QR Code
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอมอบวารสารวิชาการเกษตรและอาหาร มรวอ.และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาในหน่วยงาน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเกษตรและอาหาร มรวอ.
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามเสนอให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
กรมประมง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอส่งสำเนาหนังสือแจ้งเวียน จำนวน 3 เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การร่วมสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงบประมาณ แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2566 จำนวน 23 ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 2 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
เปิดรับข้อเสนอโครงการ TRM – Plus รอบ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 2 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
กรมทรัพย์สินทางปัญยา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (คนพิการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการรับบริการด้านอาคารสถานที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความร่วมมือหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย UNESCO/PHosagro/IUPC Grants for Research Project in Green Chemistry
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
เชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัันอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรมชีวภาพโดยวิํธีคัดเลือก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (MASTA 2023) และปริญญาเอก (DOCSTA 2023) ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
การสัมมนาวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 18 ฉบับที่ 140 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow & workshop ในโครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talks (Uniti Talks)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมงานบรรยายพิเศษเรื่อง “eFuels, Hydrogen or Batteries-Which Technology for Differrent Mobility Application”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร จำนวน 5 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
แจ้งการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานจัดหางาน จังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มกราคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามสำหรับนักศึกษาต่างชาติประจำปีการศึกษา 2566/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และตำแหน่งตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นรับมือข่าวลวง ยุคโควิด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตรใน 2 ศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลด้วยภาษาไพทอน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร จัดอบรมวิชาชีพตามโครงการ “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จัดส่งสาร สอ.ศธ. ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 “ความงอกงามทางการศึกษาที่นั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและเชิงสาธารณะ กลุ่มเรื่องพืชสวน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
แจ้งขยายเวลาการส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอมอบวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ 66”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญชวนสมัครประกวดออกแบบภาพลักษณ์ (โลโก้) และภาพเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาสิทธิมุนษยชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตำแหน่ง Software Developer (Full-time)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ทีมงาน Y.E.M. (Young Executive Management) รับสมัครงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11 PSU Eduation Conference “Academic Honesty in Disruptive Education a Challenge to Global Citizens”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุน New Breed Capital Market Financial Professionals 2023 ให้กับนิสิต นักศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับชมดนตรีระดับโลก ละครเพลง และฟังการบรรยายโลกจิตใจในงาน “Peace Concert”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอส่งหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรม NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์ทุนสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2023-2024
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ, ระดับชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอมอบเอกสารเผยแพร่ “ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2565”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
แจ้งการรับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่1) ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 65 – 2 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชันมือถือเผยแผ่ธรรมะ luangta.com จำนวน 1 ฉบับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
แจ้งกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 และรอบตกหล่น ปีการศึกษา 2562-2564 ของเขตพื้นที่บางพระ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
วัดโคกกระเบื้อง จ.บุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญรับเป็นคณะกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์คนที่พ้นโทษจากเรือนจำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
วัดโคกกระเบื้อง จ.บุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้อเตียงพยาบาล รถเข็น พร้อมอุปกรณ์การแพทย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 5 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอแจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนธันวาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเดิน-วิ่ง “โครงการ LA CPC มาราธอนภูเขานานาชาติ เซอร์กิตแชมป์เปียนชิป (2566 – 2570) (LA CPC International Mountain Marathon Circuit Championship 2023 – 2027)”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานศาลปกครอง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชิงรางวัล “Ombudsman Awards” และ “Young Ombudsman Award”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล the King of Thailand Vetiver Awards
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและส่งเสริม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) ผ่านเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565