ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ.ภูเก็ต ครั้งที่ 15  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

About admin คณะบริหารธุรกิจฯ