Skip to main content
search

แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แบบทะเบียนประวัตินักศึกษา  Download

2. แบบบันทึกการให้คำปรึกษา  Download

ช่องทาง Link  https://shorturl.asia/TDFhU  หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

3. แบบสรุปบันทึกการให้คำปรึกษา  Download

ช่องทาง Link  https://shorturl.asia/bGyOi หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

Close Menu