งานประกันคุณภาพ

3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 63)

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสนับสนุน

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563