Skip to main content
search

คู่มือการใช้งานระบบ RMUTTO SAR ระดับหลักสูตร ระดับคณะ

คู่มือสัญลักษณ์ SOP สายสนับสนุน

งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

6. รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567)
ดาวน์โหลด >> PDF | DOC

งานประกันคุณภาพ

3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 63)

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสนับสนุน

Close Menu