Skip to main content
search

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu