Skip to main content
search

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และผลงาน Start Up Awards ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023)  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu