Skip to main content
search

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ ส่งบทความและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 (The 6th CRU-National Conference in Science and Technology: NCST 6th 2023) ประจำปี พ.ศ. 2566  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu