ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และคณาจารย์ในสังกัด สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

About admin คณะบริหารธุรกิจฯ