Skip to main content
search

ขอปรับวันอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 12 (ออนไลน์)  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu