Skip to main content
search

ขอส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฉบับที่ 5/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเป็นผู้สมควร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu