Skip to main content
search

ขอความอนุเคราะห์แจ้งและติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกคน เข้ากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (คณะฯ)  คลิกเพื่ออ่าน

Link กรอกข้อมูล

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจฯ

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu