ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565

กองพัฒนานักศึกษา นำส่งสื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

กองพัฒนานักศึกษ…
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาพิจารณาให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in The Workplace : TEC-W)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บริษัท สยามเบย์ เกาะช้าง จำกัด ขอประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครส่งผลงานประกวดออกแบบ “Kengo Kuma&Higashikawa”KAGU Design ครั้งที่3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งเรื่องประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมชลประทาน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระหว่างไทย-สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรเรียนภาษาจีนออนไลน์ด้วยตนเอง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ขอประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขาวยุวสตรี ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Economic Social Development (ESD)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บริษัท Takahata Precision (Thailand) Co., Ltd. ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานตำแหน่งวิศวกรฝ่ายขาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญนำนักกีฬาเข้าร่วมการคัดเลือกตัวนักกีฬาบาสเกตบอล ทีมชาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2566 หัวข้อ “พลังครู : หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตร “AIS อุ่นใจไซเบอร์”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 3 หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
แจ้งการขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “Ombudsman Awards” รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโนบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าวและพืชไร่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอส่งรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลหรือสถาบันเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Wenhui Award ประจำปี ค.ศ. 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์ พร้อมแจ้งอัตราค่าสนับสนุนในการจัดประชุมวิชาการ และค่าลงทะเบียนการนำเสนอบทความ โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ จำนวน 4 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
แจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปี 2566 และเกณฑ์โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมรับฟังเสวนา “Where Next? Way Forward for Thai Economy”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทน พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปี)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งเปิดสอบภาษาอังกฤษ เดือนธันวาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 24”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยในเครือ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “อนาคตภาพวิชาชีพครู/ผู้บริหาร : ต่อความหวัง ความท้าทายและการคงอยู่”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความนำเสนอในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศระดับชาติ ครั้งที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ขอแจ้งเวียนกฎหมายใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดในประเภท 1, ประเภท 2,ประเภท 4 รวมจำนวน 3 ฉบับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร “ระบบคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace :TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอส่งประกาศรับข้อเสนอโครงการ TRM-Plus
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการไทยศึกษานำความรู้สู่สังคม (การเตรียมสมาธิระดับปฐมฌาน รุ่นที่ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (Journal of Physics and General Science)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเช้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อ Social Media นวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 5/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 6/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลฮังการี กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566-2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 5 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงาน ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนรัฐบาลประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษายื่นข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
วัดบางแวก ขอเรียนเชิญ ให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะแห่งชาติและวัสดุแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะแห่งชาติและวัสดุแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทน พลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรม ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปี)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนกรณี พลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปี)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการของส่วนราชการภายในม.กาฬสินธุ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ขยายระยะเวลายื่นใบสมัครเพื่อรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
วัดดอนหอพัฒนาราม จังหวัดเลย ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถและสร้างศาลหลักเมืองประจำอำเภอภูหลวง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อขอรับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566/2567 ให้แก่บุคลากรไทยเพื่อศึกษาต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การ APSCO ประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
รับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และการศึกษาสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้จัดทำเว็บไซต์ www.portal.edu.az เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
แจ้งประกาศเกี่ยวกับการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 ฉบับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลประกอบพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนราคาพิเศษ (ช่วง Early Bird) ของโครงการสัมมนาวิชา “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาจีน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
การจัดสวัสดิการลดราคาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในหน่วยงาน เข้าร่วมงาน “นิด้ากับการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยอย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบัณฑิต เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเรียนเชิญส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมชมงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานยุทธศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามโครงการวิจัยให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามโครงการวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมลอยกระทงออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตัดชุดครุยสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาจีน ผ่านโปรแกรม Ding talk
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2566” ผ่านทางระบบออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 และตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 4/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา “The Next Generation technology to discover the power of genomics”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้ APEC Topical Research Program (TRP)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2566 อบรมผ่านระบบ Online
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญส่งประกวดกระทงประเภทสวยงาม กระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ นางนพมาศและนางนพมาศจำแลง ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7 (5) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา จำนวน 2 โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอแจ้งการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอมอบผลงานวิจัยเชิงสาธารณะ กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและส่งบทความ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอและเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการด้านสารสนเทศประจำกรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยายเวลาการเปิดรับคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ด้านวิศวกรรม การจราจร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
วัดโคกกระเบื้อง จ.บุรีรัมย์ ขอแจ้งข่าวงานบุญปล่อยชีวิตกระบือ-โค ประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
แจ้งข่าวการทำบุญสร้างกำแพงแก้วอุโบสถวัดหนองม่วง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 2 ฉบับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมชมงาน EdTeX 2022 – Thailand’s Number One Education Technology Expo
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 (TNIAC2023)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 “Thailand Accounting Challenge 2023”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “Leadership Development Program”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารการสื่อสารมวลชน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอมอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “ความปลอดภัยยานยนต์ (Automotive Safety)”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งการเปิดให้บริการห้องสมุด ระหว่างวันที่ 17 – 30 ตุลาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงบประมาณ แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงบประมาณ แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน กันยายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง Infographic การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (Korea International Cooperation Agency: KOICA) ประจำประเทศไทยเปิดรับคำขอรับความร่วมมืออาสาสมัครเกาหลี สาขาภาษาเกาหลี ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตรใน 2 ศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนิเทศศาสตร์ดิจิทัล
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอขอบคุณในการให้ความอนุเคราะห์นำบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ทั้งในรูปแบบการ Onsite และ Online
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร The Future of Education และศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟินแลนด์ (รุ่นที่ 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเกริก ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป (Public) หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In-house) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training) และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บริษัท Hewlett Packard Enterprise (HPE) จำกัด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอีเว้นท์ระดับภูมิภาค HPE Discover More Bangkok 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 (ECTI-CARD 2023)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอให้เสนอบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยามหิดล เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาดำเนินงาน โครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บริษัท ไทยเจียระไนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Future Star Power Camp 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 ของประกาศกระทรวงการคลัง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสต์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน Cambodia Tech Expo ภายใต้หัวข้อ “Addressing Challenges Together through Tech Talents” ในวันที่ 11-13 พ.ย. 65 ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้าเกาะเพชร กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “Leadership Development Program”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย และเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ Pure and Applied chemistry International Conference 2023 (PACCON2023)”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร TQA for Education Sector
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมรับฟังข้อมูลกิจกรรม Discovery Piscine โดย 42 Bangkok KMITL
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าชายเลนเกาะพร้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บริษัท แคชแวน เเคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัทไทยเบฟ) ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงาน นิสิต นักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์มาแล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและแนะนำบริษัทฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการ PULINET ครั้งที่ 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล : Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 (NatGEN7)” ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมงานประจำปีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE Forum) พ.ศ. 2565 เรื่อง “Disruptive Change is the New Chance : วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (TNIAC2023)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ขอมอบหนังสือเรื่อง “วช.5G ใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมให้บริการสังคมสู้โควิด-19”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร “ภาพรวมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและเทคนิคแนวทางการถอดแบบหาปริมาณงาน ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน งานก่อสร้างอาคาร”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2565 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและภาษา : Journal of Business Administration and Languages (JBAL)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น การออกแบบและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Gamification (รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565) (ออนไลน์)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอส่งแบบสำรวจความต้องการ การจัดฝึกอบรมในการให้บริการที่ปรึกษา และการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ Sustainability Expo 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) ของบริษัท โดวะ เมทัลล์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงบประมาณ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบ Hybrid (Onsite&Online) หัวข้อ “Nouveau Economy for Human Security : เศรษฐกิจวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conference : IRC 2022 จัดโดย Sri Lanka Technological Campus (SLTC) Research University ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ในหัวข้อ “Technological Advancement for Sustainability”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร TQA for Education Sector
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาสมทบทุนกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Leadership Development Program” รุ่นที่ 54
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ Skill Mapping”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอแผนธุรกิจภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บริษัท เอไอเอ จำกัด ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถาม โครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมป่าไม้ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายพระราชกุศล ในการถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมป่าไม้ ประจำปีพุทธศักราช 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีพุทธศักราช 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงบประมาณ แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงบประมาณ แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย (Innovation News) ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมบัญชีกลาง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอมอบวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 2565 และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหาร คุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีพุทธศักราช 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมค่ายเยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวน 13 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 (รูปแบบออนไลน์)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดการแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเรียนเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน กสม. ใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชา “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL8): The Next Normal of Education”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 5 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประจำปี 2566 หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลด้วยภาษาไพทอน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแอนิเมชั่น (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์เพื่อขอเชิญท่าน ข้าราชการ/พนักงาน และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขยายระยะเวลาการส่งผลงานและขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “New Tertiary education : Education for all”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมประกวด “Ombudsman Awards” รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนผู้ป่วยยากไร้ให้โรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดสุรินทร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science Communicator Award 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ต (ประเทศไทย) จำกัด ขอประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food & Hospitality Thailand 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meetting
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) พัฒนานวัตกรรมทางสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมประมง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
แนวทางการร่วมกิจกรรม โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี เพื่อนับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะของนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาประกาศ และคำสั่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ฉบับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความร่วมมือในการจัด “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565” (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
การเตรียมความพร้อมในการจัดหายาต้านไวรัสรักษาโควิด-19 เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการทุกแห่งใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “Sustainability with Moral: อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดคลิปสั้นในโครงการ “ลอง D CHALLENGE ชีวิตดี๊ดี ชีวิตดิจิทัล SEASON2”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนภูมิภาคทั่วไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” และขอประชาสัมพันธ์งาน TSRI Annual Symposium 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำแบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย ประจำปี 2564 – 2565 โดยสแกน QR CODE
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งมาตรการการควบคุมสินค้าและถ่ายโอนเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ (Intangible Technology Transfer: ITT) ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use items: DUI) ขององค์กรด้านการศึกษาและการวิจัยของไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ของ สทศ. จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Comunication in the workplace : TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิ บุณยเกตุ ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และ การประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการ “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การจัดการท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคมบนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้อง FE-SEM และเครื่อง Micro-XRF ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ระดับมาโคร ไมโคร และนาโนเทคโนโลยี
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส่งรายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform จำนวน 1 เล่ม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา จำนวน 2 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “Thailand Entrepreneurship Education Network (TEEN) Forum”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอประชาสัมพันธ์การจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเรื่อง “คบคนให้ดูหน้า”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Environmental Management and Energy System
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความในการประชุม KPI congress 24th
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สาธารณรัฐตุรกีจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลองค์การความร่วมมืออิสลาม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
อบจ.แม่ฮ่องสอน ขอเผยแพร่โปสเตอร์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์แสงสุดท้ายแดนสยาม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาศครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ขอเชิญร่วมส่งผลงานภาพวาดประกวด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวางกรอบดำเนินการในการพัฒนาและวางกรอบดำเนินการในพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาการรวมธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมแบบ Online จำนวน 3 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แจ้งการปรับระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ปรับปรุงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอมอบหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 17 ฉบับที่ 137 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 5 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
การพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเก็บแบบสอบถาม โครงการวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สมาคมนิยมไทย ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “เยาวชนไทย หัวใจรักชาติ”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
การประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 14 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา /แพทยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญเยี่ยมชมการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์โครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์และขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ฉบับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย (Onsite) ปี 2565 รุ่นที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วม โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเงินล้าน หัวข้อ โทษของกัญชาและยาเสพติด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายใต้กฎหมายที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงงาน ภายใต้แนวคิด “อำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าวและพืชไร่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
บริษัท สยามเบย์ เกาะช้าง จำกัด ขอความอนุเคราะห์ขอรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
รายละเอียดทุนการศึกษา “ทุนสยามเคมีคอลอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือประจำหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการระยะสั้นและประชาสัมพันธ์โครงการภายในหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมการพัฒนาชุมชน ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมทางหลวงชนบท ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคลินิกวิจัย (Research Clinic) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 3 เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ และคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ขอเชิญร่วมบริจาคงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ครบรอบปีที่ 5 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตร “การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)” รุ่นที่ 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกคลิปวิดีโอและดิจิทัลโปสเตอร์ เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับภูมิภาคอาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาโครงการ Capacity Building in Higher Education (CBHE) ของสหภาพยุโรประหว่างวันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th Annual conference on the digital era
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Onsite และ Online ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการออกแบบหลักสูตร WIL/CWIE ภายใต้แนวคิดใหม่ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q3 ปี 2565”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ข้อกำหนดและเทคนิควิธีปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่ง โคราชมอเตอร์เวย์ลำตะคอง ซูเปอร์ฮาลฟ์มาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม รูปแบบ Onsite
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอส่งสำเนาประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติปี 2565 The13th TCU International e-learning Conference 2022 “Social Change and Future of MOOCs”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เสริมพลังอุดมศึกษาเพื่อสังคมไทย”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ จากคณาจารย์ประจำและผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ยุคนี้ต้อง NFT Art: โอกาสสร้างเม็ดเงินและขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศ”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณาจารย์ประจำและผู้ปฏิบัติงานของคณะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำและผู้ปฏิบัติงานของคณะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอมอบหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 17 ฉบับที่ 135 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ PIM’s Work-based Education Forum ครั้งที่ 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมประกาศและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย (Onsite) ปี 2565 รุ่นที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา การฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเรียนเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน “EV Hackathon: Future EV Mobility Creative Contest for Sustainability”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอรับการสนับสนุนการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
เปลี่ยนชื่อส่วนงานวิชาการในคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
แจ้งวันหยุดราชการประจำปีและวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เดือนกรกฎาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “Direct analysis solid sample by GC, GCMS with new generator of portable pyrolysis”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร “การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ” รุ่นที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญเยี่ยมชมการจัดงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 5 ฉบับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2022”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (online)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอแจ้งวันหยุดราชการประจำปี เดือนมิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ และขอเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการรับใช้สังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่” รุ่นที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ธอส. ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อภาครัฐ Plus ปี 2565”
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท.
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
การเปิดโอกาสให้ทักท้วงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
การดำเนินโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม ECOLIFE application
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566