Skip to main content
search

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2566  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu