Skip to main content
search

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร  คลิกเพื่ออ่าน

1. หลักสูตร “ระบบการคำนวณราคากลาง และแนวทางการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง” รายละเอียดดังแนบ
2. หลักสูตร “HR for the Future” รายละเอียดดังแนบ
3. หลักสูตร “โปรแกรมผู้บริหารระดับสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลง” รายละเอียดดังแนบ
4. หลักสูตร “ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25” รายละเอียดดังแนบ

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu