Skip to main content
search

ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อสินค้าอุปโรคบริโภคของประชากรในกรุงเทพมหานคร” ราย นายณัฐดนัย คำคง หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu