Skip to main content
search

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 5 หลักสูตร  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. หลักสูตร การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนฯ  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

2. หลักสูตร ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนฯ  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

3. หลักสูตร กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรฯ  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

4. หลักสูตร ธรรมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ  คลิกเพื่ออ่านรายละอียด

5. หลักสูตร Design Thinking เพื่อนวัตกรรมและกลยุททธ์ฯ  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu