Skip to main content
search

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)”  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu