Skip to main content
search

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ราชภัฏยุคใหม่บนความแตกต่างหลากหลายทางสังคม”  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu