ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย

ขอเชิญชวนคณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

คณะบริหารธุรกิจ…
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง อนุมัติหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 5 ราย
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง อนุมัติหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ รายนางสาวอรุณโรจน์ บุญครอง
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 จำนวน 5 ราย วิชานวัตกรรมการจัดการ
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 รายนางสาวทัศวรรณ ศาลาผาย วิชาบัญชี
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 รายนางสาวอรุณโรจน์ บุญครอง วิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 รายนางศศิธร อิ่มวุฒิ วิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ขอเชิญชวนคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร”
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การตัดสินใจซื้ออาหารทางเลือกประเภทโปรตีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร”
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ขอส่งปฏิทินการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านช่องทางออนไลน์ภายหลังสถานการณ์โควิด – 19 ในเขตกรุงเทพมหานคร”
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อสินค้าอุปโรคบริโภคของประชากรในกรุงเทพมหานคร”
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การบริหารจัดการนวัตกรรม
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านการสตรีมมิงออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานครฯ (SHOPPING BEHAVIOR THROUGH ONLINE STREAMING OF PEOPLE IN BANGKOK)”
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อที่อยู่อาศัยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของคนเจอเนอเรอชันวายในกรุงเทพฯ (Factors Effecting towards Purchase Reinforced of Concrete Structure Housing of Generation Y people in Bangkok)”
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ในปี 2565 กรณีศึกษา : บิทคอยน์ และอีเธอร์เรียม (Behaviors and factors affecting the decision to invest in cryptocurrencies Case Study Bitcoin and Etherium)”
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือนในจังหวัดนนทบุรี (FACTORS AFFECTING THE PURCHASE DECISION MAKING IN SOLAR CELL STSTEM FOR HOMESOLAR IN NONTHABURI PROVINCE)”
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การยอมรับเทคโนโลยี อุปสงค์ต่อการถือเงินและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตังของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร (Technology acceptance Money demand and Marketing Mix Factors Effecting towards Purchases Government Lottery by PAOTANG Application)”
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่กำหนดราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในประเทศไทย (Factors Affecting Palm Olein Price in Thailand)”
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ของผู้บริโภค เจนอเนอเรชั่นวาย ในกรุงเทพมหานคร (Factors Effecting in the purchase of Android smartphones by Generation people in Bangkok)”
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การตัดสินใจลงทุนในเกม NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) (THE INVESTMENT DECISION IN NON-FUNGIBLE TOKEN GAMES)”
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดการ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 7 – 13 มีนาคม 2566
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ขอแจ้งการสอนชดเชยวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 36
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ครั้งที่ 2
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศ เรื่อง การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศ เรื่อง การสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศ เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบปากเปล่า (Oral Examination) ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศ เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และสอบปากเปล่า (Oral Examination) ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบตารางสอบกลางภาค ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านเว็บไซต์ระบบงานทะเบียน
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
องค์ความรู้ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศรายชื่อผลการสอบเทียบโอนรายวิชาประจำปีการศึกษา 2563