Skip to main content
search

ประกาศ การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “องค์ประกอบเชิงยืนยันและการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวกล้องผสมโปรตีนจิ้งหรีดของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร” รายนางสาวฐณัฐฐา เขียวนอก  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu