Skip to main content
search

ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ในปี 2565 กรณีศึกษา : บิทคอยน์ และอีเธอร์เรียม (Behaviors and factors affecting the decision to invest in cryptocurrencies Case Study Bitcoin and Etherium)” ราย นางสาวจิราพร ตระกานโภคา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu