Skip to main content
search

ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือนในจังหวัดนนทบุรี (FACTORS AFFECTING THE PURCHASE DECISION MAKING IN SOLAR CELL STSTEM FOR HOMESOLAR IN NONTHABURI PROVINCE)” ราย นางสาวภรัณยาพัชร์ มุทาบุณยาพรกุล หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu