Skip to main content
search

ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การยอมรับเทคโนโลยี อุปสงค์ต่อการถือเงินและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตังของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร (Technology acceptance Money demand and Marketing Mix Factors Effecting towards Purchases Government Lottery by PAOTANG Application)” ราย ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ตรีสุกิจวรกุล หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ   คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu