Skip to main content
search

ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่กำหนดราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในประเทศไทย (Factors Affecting Palm Olein Price in Thailand)” ราย นายวิระชัย ปาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu