Skip to main content
search

ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ของผู้บริโภค เจนอเนอเรชั่นวาย ในกรุงเทพมหานคร (Factors Effecting in the purchase of Android smartphones by Generation people in Bangkok)” ราย นางสาวศุภณัฏฐ์ พลอำมาตย์ปทีป หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu