Skip to main content
search

ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อที่อยู่อาศัยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของคนเจอเนอเรอชันวายในกรุงเทพฯ (Factors Effecting towards Purchase Reinforced of Concrete Structure Housing of Generation Y people in Bangkok)” ราย นายกาณฑ์ ทะนนท์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu