Skip to main content
search

ประกาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านการสตรีมมิงออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานครฯ (SHOPPING BEHAVIOR THROUGH ONLINE STREAMING OF PEOPLE IN BANGKOK)” ราย นางสาวเพชรประดับ ธีระวานิช หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu