Skip to main content
search

ประกาศ การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ไทยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ราย นางสาวพรปวีณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu