Skip to main content
search

ประกาศ การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19” ราย นางสาวณัฐชานันท์ อัธยาตมวิทยา  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu