Skip to main content
search

ประกาศคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 รายนางศศิธร อิ่มวุฒิ วิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu