Skip to main content
search
previous arrow
banner หน้าเว็บ (1)
banner หน้าเว็บ (2)
อาจารย์ดวงใจ ผศ. แบนเนอร์
banner หน้าเว็บ
banner หน้าเว็บ (3)
สินค้า ruok
ระบบบริหารข้อมูลกิจกรรม
สายด่วน แบนเนอร์
ปก busit
next arrow

อาจารย์ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยและสากล “BUSIT IN LOVE” วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
การประชุมสามัญครั้งที่ 1 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 วันพุธที่ 31 มกราคม 2567
กิจกรรม BUSIT DAY ประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567
แนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย – จีน วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ วันพุธที่ 24 มกราคม 2567
แนะแนวการศึกษาต่อที่ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567
โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี พ.ศ. 2567 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567
โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร. ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 17 มกราคม 2567
ขอขอบคุณนักศึกษาจากสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกคน ที่ได้มาช่วยงานทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

วารสารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิปวิดีโอแนะนำสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิปวิดีโอกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์ม เอกสารดาวน์โหลดต่าง ๆ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่

เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัย

เอกสารฝ่ายบริหารและแผน

เอกสารฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

ฐานข้อมูลงานวิจัย

ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจฯ

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระบบงานทะเบียน

ระบบ e-Learning

แบบฟอร์ม มคอ. และแผนการสอน

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2557

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

ระบบลงชื่อเข้าปฏิบัติงานของคณาจารย์

สมัครใช้งาน@RMUTTO

สมัครใช้งาน e-mail

ระบบ e-Manage

คู่มือระบบ e-Manage

Logo คณะบริหารธุรกิจฯ 2023

เว็บไซต์/แฟนเพจ หน่วยงานภายใน มทร.ตะวันออก
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
วิทยาเขต/เขตพื้นที่

สำนักงานอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัย
Close Menu