previous arrow
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม (3)
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม (2)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษเดือนมิ.ย.66
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ
ROUKRUN
ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (32)
สินค้า ruok (1)
no gift policy
ระบบบริหารข้อมูลกิจกรรม
สายด่วน แบนเนอร์
Banner 1420400 (1)
ปก busit (2)
next arrow

อาจารย์ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย อ่านข่าวทั้งหมดอ่านข่าวทั้งหมด

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ

ภาพการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2566 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
พิธีอัญเชิญต้น “ปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” ประดิษฐานปลูก ณ ลานธรรมหลวงพ่อทวดแหลมแค วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566
ภาพบรรยากาศการไลฟ์สด งาน RU OK RUN 2023 ณ ร้าน RU OK RUN เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
ภาพบรรยากาศการถ่ายทำการโปรโมทงานวิ่ง RU OK RUN 2023 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และครอบครัว บุคลากร และนักวิ่งประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการถ่ายทำ ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2566
สาขานวัตกรรมการสื่อสาร ถ่ายทำสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning) รายวิชาการพัฒนาบทและศิลปะการเล่าเรื่อง โดยอาจารย์ผู้สอน ดร.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์ วันพุธที่ 19 เมษายน 2566
สาขานวัตกรรมการสื่อสาร ถ่ายทำสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning) รายวิชาการพัฒนาบทและศิลปะการเล่าเรื่อง โดยอาจารย์ผู้สอน ดร.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์ วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝัง สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2566 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมนริศรา อาคาร 5 ชั้น 2 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

คลิปวิดีโอแนะนำสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิปวิดีโอกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์ม เอกสารดาวน์โหลดต่าง ๆ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่

เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัย

เอกสารฝ่ายบริหารและแผน

เอกสารฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

ฐานข้อมูลงานวิจัย

ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจฯ

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระบบงานทะเบียน

ระบบ e-Learning

แบบฟอร์ม มคอ. และแผนการสอน

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2557

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

ระบบลงชื่อเข้าปฏิบัติงานของคณาจารย์

สมัครใช้งาน@RMUTTO

สมัครใช้งาน e-mail

ระบบ e-Manage

คู่มือระบบ e-Manage

Logo คณะบริหารธุรกิจฯ 2023

แบบฟอร์มส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์/แฟนเพจ หน่วยงานภายใน มทร.ตะวันออก
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
วิทยาเขต/เขตพื้นที่

สำนักงานอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัย