previous arrow
ลอยกระทง แบนเนอร์
banner หน้าเว็บ
เกษตรบางพระแฟร์ 2566
อธิการบดี แสดงความยินดี
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (1)
รับสมัครเด็ก 67
สินค้า ruok (1)
no gift policy
ระบบบริหารข้อมูลกิจกรรม
สายด่วน แบนเนอร์
Banner 1420400 (1)
ปก busit (2)
next arrow

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกคนนะคะ

อาจารย์ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ อ่านข่าวทั้งหมดอ่านข่าวทั้งหมด

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 6 ชั้น 1 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
การประชุมชี้แจงแนวทางส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษามาใช้ประโยชน์ด้วยกลไก University Holding Company ของกลุ่ม มทร.และกลุ่มม.ราชภัฏ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2566 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมนริศรา อาคาร 5 ชั้น 2 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
การฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ฯ และ นศ.สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ศึกษาดูที่งานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ หอสมุด อาคาร 5 ชั้น 3 และ ศูนย์การเรียนรู้ อาคาร 5 ชั้น 5 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
รับมอบของสนับสนุนจากบริษัท วอนท์ วอนท์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนงานกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565/ปีงบประมาณ 2566 เยี่ยมชมร้าน RU OK Shop เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565/ปีงบประมาณ 2566 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
ติดป้ายรณรงค์งดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

วารสารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิปวิดีโอแนะนำสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิปวิดีโอกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์ม เอกสารดาวน์โหลดต่าง ๆ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่

เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัย

เอกสารฝ่ายบริหารและแผน

เอกสารฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

ฐานข้อมูลงานวิจัย

ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจฯ

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระบบงานทะเบียน

ระบบ e-Learning

แบบฟอร์ม มคอ. และแผนการสอน

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2557

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

ระบบลงชื่อเข้าปฏิบัติงานของคณาจารย์

สมัครใช้งาน@RMUTTO

สมัครใช้งาน e-mail

ระบบ e-Manage

คู่มือระบบ e-Manage

Logo คณะบริหารธุรกิจฯ 2023

แบบฟอร์มส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์/แฟนเพจ หน่วยงานภายใน มทร.ตะวันออก
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
วิทยาเขต/เขตพื้นที่

สำนักงานอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัย