previous arrow
สรรหาผอสำนักส่งเสริม
สินค้า ruok (1)
Banner 1420400
รับสมัครนักศึกษาใหม่66
no gift policy
ระบบบริหารข้อมูลกิจกรรม
สายด่วน แบนเนอร์
Banner 1420400 (1)
zero
ปก busit (2)
next arrow

อาจารย์ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานยุทธศาสตร์

ขอส่งสำเนาประกา…
ข่าวประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2566 ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566
ข่าวประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566
อ่านข่าวทั้งหมดอ่านข่าวทั้งหมด

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมนริศรา อาคาร 5 ชั้น 2 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2566
การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566
กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ” สำหรับนักศึกษาที่จบภาคการศึกษา 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงสาขาวิชาการจัดการ ปี 2568 (ยกร่างหลักสูตร) วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
รศ.ดร.พัชรี ชยากรโศภิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ถ่ายทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สอนการทำไข่เค็มและทำน้ำพริกข่ามะขามป้อม ณ ห้องประชุมประชานารถ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
ภาพบรรยากาศกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
ภาพบรรยากาศพิธีรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566
การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ โดยอาจารย์สกาวกาญจน์ ปิยะวิทย์วนิช วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566
คณาจารย์และนักศึกษารับของที่ระลึกจากกิจกรรม Pre-Order เสื้อโปโลคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิปวิดีโอแนะนำสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิปวิดีโอกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์ม เอกสารดาวน์โหลดต่าง ๆ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่

เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัย

เอกสารฝ่ายบริหารและแผน

เอกสารฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

ฐานข้อมูลงานวิจัย

ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจฯ

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระบบงานทะเบียน

ระบบ e-Learning

แบบฟอร์ม มคอ. และแผนการสอน

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2557

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

ระบบลงชื่อเข้าปฏิบัติงานของคณาจารย์

สมัครใช้งาน@RMUTTO

สมัครใช้งาน e-mail

ระบบ e-Manage

คู่มือระบบ e-Manage

Logo คณะบริหารธุรกิจฯ 2023

แบบฟอร์มส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์/แฟนเพจ หน่วยงานภายใน มทร.ตะวันออก
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
วิทยาเขต/เขตพื้นที่

สำนักงานอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัย