Skip to main content
search
6 กุมภาพันธ์ 2024 in ข่าวประกาศฝ่ายบริหารและแผน

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567)

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนด…
Read More
7 พฤศจิกายน 2022 in ข่าวประกาศฝ่ายบริหารและแผน

ขอส่งแผนการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอส่งแผนการดำเนินงานโครงการ ปร…
Read More
31 มีนาคม 2022 in ข่าวประกาศฝ่ายบริหารและแผน

เอกสารประกอบการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบการดำเนินโครงการปี…
Read More
31 มีนาคม 2022 in ข่าวประกาศฝ่ายบริหารและแผน

ข้อมูลที่ใช้ในการเขียนของบประมาณ ปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลที่ใช้ในก…
Read More
Close Menu