Skip to main content
search
6 มิถุนายน 2024 in คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ

รอบ 1 มิถุนายน 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567

คำสั่งที่
Read More
20 ธันวาคม 2023 in คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ

รอบ 1 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567

คำสั่ง มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่…
Read More
7 มิถุนายน 2023 in คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ

รอบ 1 มิถุนายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

คำสั่ง มทร.ตะวันออก ที่ 217/25…
Read More
28 ตุลาคม 2022 in คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ

รอบ 1 ธันวาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566

คำสั่ง มทร.ตะวันออก ที่ 914/25…
Read More
29 กันยายน 2022 in คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ

รอบ 1 มิถุนายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565

คำสั่ง มทร.ตะวันออก ที่ 1411/2…
Read More
28 กันยายน 2022 in คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ

คำสั่งฝ่ายบริหารและแผน

คำสั่งที่ 277/2565 เรื่อง แต่ง…
Read More
2 มิถุนายน 2022 in คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ

คำสั่งด้านการจัดการความรู้ (KM)

ประจำปีการศึกษา 2566 คำสั่งที่…
Read More
15 พฤษภาคม 2022 in คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ

รอบ 1 ธันวาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565

คำสั่ง มทร.ตะวันออก ที่ 1313/2…
Read More
10 พฤษภาคม 2022 in คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ

คำสั่งฝ่ายวิชาการและวิจัย

คำสั่งที่ 120/2565 เรื่อง แต่ง…
Read More
18 กุมภาพันธ์ 2022 in คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ

คำสั่งงานประกันคุณภาพ

ประจำปี พ.ศ. 2566 คำสั่งที่ 26…
Read More
Close Menu