Skip to main content
search

ประจำปี พ.ศ. 2566

ประจำปี พ.ศ. 2565

ประจำปี พ.ศ. 2564

ที่ 152/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564


ที่ 145/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ที่ 144/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ และกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2564


ที่ 143/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ และกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564


ที่ 142/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ และกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564


ที่ 137/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)


ที่ 135/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล


ที่ 134/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน


ที่ 133/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ที่ 132/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สาขาวิชาการบัญชี


ที่ 131/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ที่ 130/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ


ที่ 129/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


ที่ 002/2564 คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)


admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu