Skip to main content
search

คำสั่ง มทร.ตะวันออก ที่ 1313/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563


คำสั่ง มทร.ตะวันออก ที่ 1312/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562


คำสั่ง มทร.ตะวันออก ที่ 278/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563


คำสั่ง มทร.ตะวันออก ที่ 277/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562


คำสั่ง มทร.ตะวันออก ที่ 126/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2563


คำสั่ง มทร.ตะวันออก ที่ 125/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562


คำสั่ง มทร.ตะวันออก ที่ 019/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563


คำสั่งที่ 132/2565 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนตำราและหนังสือ กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และติดตามความคืบหน้าในการเขียนตำรา ครั้งที่ 2


คำสั่งที่ 126/2565 เรื่อง โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ก้าวสู่ตำแหน่งวิชาการด้านการบัญชี


คำสั่งที่ 121/2565 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนตำราและหนังสือ กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และติดตามความคืบหน้าในการเขียนตำรา ครั้งที่ 1


คำสั่งที่ 120/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์


คำสั่งที่ 0114/2565 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการใช้สื่อการสอนในยุคดิจิทัล รุ่น 1


คำสั่งที่ 0113/2565 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์


คำสั่งที่ 112/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ออนไลน์)


คำสั่งที่ 0111/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565


คำสั่งที่ 0110/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ


คำสั่งที่ 0109/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ


คำสั่งที่ 0108/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ


คำสั่งที่ 0107/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ


คำสั่งที่ 0106/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ


คำสั่งที่ 0105/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ


คำสั่งที่ 0104/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ


คำสั่งที่ 0103/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ


คำสั่งที่ 0102/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ


คำสั่งที่ 0101/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ


คำสั่งที่ 0100/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ


คำสั่งที่ 099/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ


คำสั่งที่ 098/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ


คำสั่งที่ 096/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


คำสั่งที่ 095/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


คำสั่งที่ 092/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม (ออนไลน์)


คำสั่งที่ 091/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)


คำสั่งที่ 090/2565 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนตำราและหนังสือ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแรงบันดาลใจและองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


คำสั่งที่ 087/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์


คำสั่งที่ 086/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาการตลาดอย่างยั่งยืน


คำสั่งที่ 085/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับสินค้าชุมชนและการท่องเที่ยวด้วย BCG model และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น


คำสั่งที่ 084/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC


คำสั่งที่ 083/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล


คำสั่งที่ 080/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านดิจิทัลมีเดีย


คำสั่งที่ 079/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล หัวข้อ Metaverse โลกมายา โลกเสมือนจริง


คำสั่งที่ 069/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิยกร่างหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล


คำสั่งที่ 056/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการ


คำสั่งที่ 049/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาระบบสารสนเทศ


คำสั่งที่ 048/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Canva ในการออกแบบอย่างมืออาชีพ


คำสั่งที่ 047/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการประชาสัมพันธ์ Road Show หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล


คำสั่งที่ 046/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์


คำสั่งที่ 045/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อนอกสถานที่ในพื้นที่ใกล้เคียง” สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


คำสั่งที่ 043/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต


คำสั่งที่ 042/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


คำสั่งที่ 041/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์


คำสั่งที่ 040/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)


คำสั่งที่ 039/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย “Digital Marketing”


คำสั่งที่ 030/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


คำสั่งที่ 029/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2563-2565 ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ.2565


คำสั่งที่ 028/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


คำสั่งที่ 027/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ


คำสั่งที่ 025/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2565


คำสั่งที่ 022/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564


คำสั่งที่ 021/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565


คำสั่งที่ 013/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ BUSIT DAY 2022 กิจกรรม “โครงการอบรมและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”


คำสั่งที่ 010/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ Busit Day 2022 โครงการย่อยที่ 1 โครงการนวัตกรรมการตลาด สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน


คำสั่งที่ 009/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร


คำสั่งที่ 008/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอาจารย์นิเทศการฝึกงานวิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564


คำสั่งที่ 007/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการการฝึกงานวิชาชีพและคณะทำงานการฝึกงานวิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564


คำสั่งที่ 006/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ และกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564


คำสั่งที่ 005/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ Busit Day 2022 โครงการย่อยที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนของนักศึกษาใหม่


คำสั่งที่ 004/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


คำสั่งที่ 003/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


คำสั่งที่ 002/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564


คำสั่งที่ 001/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและคณะทำงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu