Skip to main content
search

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยและสากล “BUSIT IN LOVE” วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมสามัญครั้งที่ 1 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ เดือนมกราคม 2567

กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

กิจกรรม BUSIT DAY ประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567

แนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย – จีน วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ วันพุธที่ 24 มกราคม 2567

แนะแนวการศึกษาต่อที่ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567

โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี พ.ศ. 2567 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567

โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร. ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

ขอขอบคุณนักศึกษาจากสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกคน ที่ได้มาช่วยงานทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ณ บริเวณอาคาร 9 ชั้น 1 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายภาพเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2567

กิจกรรม “สวพ. สัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567

Close Menu