Skip to main content
search
20 มิถุนายน 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
20 มิถุนายน 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
11 มิถุนายน 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
11 มิถุนายน 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
6 มิถุนายน 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานยุทธศาสตร์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
28 พฤษภาคม 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองนโยบายและแผน ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
20 พฤษภาคม 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
15 พฤษภาคม 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
15 พฤษภาคม 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
13 พฤษภาคม 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
9 พฤษภาคม 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
9 พฤษภาคม 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
2 พฤษภาคม 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
30 เมษายน 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
29 เมษายน 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
25 เมษายน 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
24 เมษายน 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
23 เมษายน 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
22 เมษายน 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 อัตรา และสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
15 เมษายน 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานกฎหมาย จำนวน 3 อัตรา และกองคลัง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
3 เมษายน 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง ตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานตามภารกิจ ปฏิ…
Read More
25 มีนาคม 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
25 มีนาคม 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
21 มีนาคม 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ สวส. นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครพนักงา…
Read More
19 มีนาคม 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี ตำแหน่ง พนง.ขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
13 มีนาคม 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More
10 มกราคม 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะว…
Read More
Close Menu