ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “อบรมการถ่ายภาพระดับเบื้องต้นด้วย Smartphone”

คณะบริหารธุรกิจ…
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Precudure, SOP) สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม Pre-Order เสื้อโปโล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ว่าที่บัณฑิต และศิษย์เก่า ร่วมลุ้นรับของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ วันซ้อมรับปริญญา
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ร่วมแสดงมุทิตาจิตคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์สมถวิล ชัยดำรงค์โรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ฯ พณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ครบรอบ 70 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Precedure, SOP) สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ประกาศคณะบริหารธุรกิจฯ เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
แจ้งผลการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์บริหารกองทุนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ