Skip to main content
search

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน
ร่วมแสดงมุทิตาจิตคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์สมถวิล ชัยดำรงค์โรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คลิกที่นี่เพื่อร่วมลงนาม

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu