Skip to main content
search

สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

อาจารย์ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

Close Menu