Skip to main content
search

ขอส่งหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรม NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566”  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu