Skip to main content
search

ตารางคุมสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565   ครั้งที่ 1  |  ครั้งที่ 2

ตารางคุมสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2566   ครั้งที่ 1  |  ครั้งที่ 2

ขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนการสมัครสอบเทียบโอน

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน ThaiMOOC

เอกสารสรุปความรู้เพื่อใช้ประกอบการอ่านในการสอบเทียบโอน

วิชาหลักเศรษฐศาสตร์

วิชากฎหมายธุรกิจ

วิชาการจัดการห่วงโซ่และอุปทาน

วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

วิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

วิชาสถิติทางธุรกิจ

วิชาสังคมกับเศรษฐกิจ

วิชาองค์การและการจัดการ

วิชาการเงินธุรกิจ

เอกสารประกอบการสอน การบัญชีเบื้องต้นเพื่อการบริหาร

ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี  Download

ผังบัญชี   Download

งบการเงิน 1  Download

งบกระแสเงินสด   Download

การวิเคราะห์งบการเงิน  Download

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผน – ควบคุมและการตัดสินใจ   Download

ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

Close Menu