Skip to main content
search

อาจารย์ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ ดร.สุมาลี สมนึก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ผศ.สาโรจน์ ไวยคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการจัดการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566

โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ บัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากทั้ง 9 มทร.

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu