Skip to main content
search

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผศ.สาโรจน์ ไวยคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นางสาวฉันท์ชนก กิ่มแก้ว รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานวันครบรอบ 18 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีอัญเชิญตราสัญลักษ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ และการแสดงนาฏศิลป์ไทย ระบำไกรลาศสำเริง จากนักศึกษา พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 มอบโล่และประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเพชรราชมงคลตะวันออกมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และภายใต้วิสัยทัศน์“ เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ” ในโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu