Skip to main content
search

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเข้าติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมนริศรา อาคาร 5 ชั้น 2 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu