Skip to main content
search

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2565 ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมนริศรา อาคาร 5 ชั้น 2 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu