Skip to main content
search

สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu