Skip to main content
search

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจฯ ครั้งที่ 2/2565
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยระบบ Zoom Online Meeting

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจฯ ครั้งที่ 3/2565
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ด้วยระบบ Zoom Online Meeting

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจฯ ครั้งที่ 7/2565
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ด้วยระบบ Zoom Online Meeting

10. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจฯ ครั้งที่ 10/2565
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ด้วยระบบ Zoom Online Meeting

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu