Skip to main content
search

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

1. นายบุญญฤทธิ์ กายจริต สาขาวิชาการตลาด

ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

1. นางสาวอภิชญา เชี่ยวสาริกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านความสามารถพิเศษ (การแข่งขัน)

1. นางสาวนวินดา บำรุงนอก สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ด้านกีฬา

1. นางสาวกานต์ธิดา พรหมดวง สาขาวิชาการจัดการ

ด้านกีฬา

2. นายภูวรินทร์ ภูซ้ายศรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ด้านกีฬา

3. นายเขตตะวัน หอยสังข์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านศิลปวัฒนธรรม

1. นางสาวนัฐลดา จุลมุสิ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

1. นางสาวธัญวรัตม์ ช่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu