Skip to main content
search

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a Box : Civil Service HR Playground)  คลิกเพื่ออ่าน

Link Download

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu